Grading information and syllabusCSKA Grading syllabus
 
Click on the PDF image below to open and/or download and save the grading syllabus in PDF format
9th kyu

8th kyu

7th kyu

6th kyu

5th kyu

4th kyu

3rd kyu

2nd kyu

1st kyu

1st Dan

2nd Dan

3rd Dan

4th Dan

5th Dan


DOJO KUN
 

Dojo Kun

Seek Perfection of Character
Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
(One thing: To strive for the perfection of character)

Be Faithful
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!
(One thing: To keep up the paths leading to the truth)

Endeavor
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!
(One thing: To achieve strength of will)

Respect Others
Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!
(One thing: To set a high value on decorum)

Refrain from Violent Behaviour
Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!
(One thing: To avoid hot-headed, uncontrolled courage)